Tổng quan khóa học

Chào mừng bạn đến với khoá học “Lập trình Front-end”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lợi ích từ khóa học

Đăng ký hôm nay cho lớp 01/01/2020

Học phí 20 triệu giảm còn 15 triệu

Chương trình học

Phần 1 : HTML5 & CSS3 cơ bản

Tuần 1 - Các khái niệm về Web và thẻ HTML cơ bản
 • Web Server, Web client (Browser)
 • Hosting, Domain
 • Cấu trúc thẻ cơ bản của một trang web.
 • Các thẻ thông dụng: heading (h1 h6), p, div, pre, span, strong
 • Tạo danh sách nhiều cấp với thẻ ul, ol
 • Đường dẫn: absolute vs relative path
 • Tạo liên kết với thẻ <a>, hình ảnh với thẻ <img>
 • Nhúng đa phương tiện với thẻ <audio>, <video>, <embed>,<iframe>
Tuần 2 - CSS và ứng dụng xây dựng layout
 • Ba cách chèn CSS cơ bản vào trang HTML
 • Selector: tag, class, id, combinator, pseudo
 • Box Model: border, margin, padding, width, height, box-sizing
 • Các thuộc tính về: background, text
 • Xây dựng layout website với thuộc tính float / clear
 • Xây dựng layout với Flexbox
Tuần 3 - Tạo hiệu ứng và xây dựng menu nhiều cấp
 • Tạo menu với thuộc tính position
 • Tạo hiệu ứng với các thuộc tính: Transform, Transition, animation
 • Thực hành xây dựng menu: Create multi-level menu with CSS
Tuần 4 - Ứng dụng Media query để tạo website responsive
 • Sử dụng media query để tạo tính năng responsive cho website.
 • Thực hành tạo web responsive theo hai kiểu (desktop first and mobile first)
 • Sử dụng Framework Bootstrap để tạo website responsive
Tuần 5 - Web forms
 • Thẻ form và các thuộc tính thông dụng.
 • Thẻ input, select/option, textarea
 • Các loại input mới và thẻ mới được bổ sung trong HTML5
 • Thực hành tạo các form: Đăng nhập, đăng ký, liên hệ
 • Kiểm tra dữ liệu trên form bằng các thuộc tính mới của HTML5
Tuần 6 - Lab xây dựng responsive template tĩnh
 • Xây dựng layout cho website.
 • Xây dựng tối thiểu các trang sau: Home, Category, Detail, Contact

Phần 2 : Javascript cơ bản

Tuần 7 - Các khái niệm Javascript cơ bản
 • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử biểu thức
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Hàm, tham số
Tuần 8 - Đối tượng, mảng - các thao tác cơ bản và nâng cao
 • Đối tượng và các phương thức cơ bản
 • Mảng và các thao tác cơ bản, nâng cao
Tuần 9 - DOM và tương tác với DOM bằng jQuery
 • DOM và tương tác bằng JS thuần
 • DOM và tương tác bằng jQuery

Lab: Minigame (Card – matching, Tic-Tac-Toe)

Tuần 10 - Xử lý dữ liệu và JS nâng cao (ES6)
 • Lấy dữ liệu thông qua API phía Back-End (AJAX, fetch) và xử lý phía Front-End
 • Khai báo biến và hằng với let và const
 • Hàm arrow và các loại tham số (parameters)
 • callback, closure, class
Tuần 11 - Lab xây dựng web động với API cho trước

Với Data API phía Back-end cho trước, lập trình JS lấy dữ liệu và xử lý hiện thị phía Front-end.

Thông tin khóa học

Danh sách giảng viên

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Đăng ký học ngay

 

Đăng ký hôm nay cho lớp 01/01/2020

Học phí 20 triệu giảm còn 15 triệu

Hotline 1900 636 648

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể mong đợi gì khi hoàn thành khóa học front end??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2. Học phí khóa học lập trình Front End bao gồm những gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

3. Điều kiện để học lập trình front end là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nhận xét từ học viên

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM